İSO 14001

research

İSO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Günden güne küçülen dünyamızın doğal kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevreye etkilerinin yerel ve bölgesel olmakla kalmayarak, global boyutta olduğu artık tüm dünyada kabul görülmüştür. Bu bilinç beraberinde çevresel etkilerin kanuni uygulamalardan çok piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da getirmiştir.

Artık global arenada ayakta kalabilmek insana verdiğimiz değer ve saygıyla ölçülür duruma gelmiştir. Bugünün tüketicisi, istek ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanmasının yanında ; kendisine , içinde bulunduğu çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini beklemekte ve piyasada bunu sorgular durumdadır.

Bu yöndeki gelişmeler kurum ya da kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altına alabilmelerini, kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

Organizasyonların çevre için oluşturdukları veya oluşturabilecekleri zararların sistemli bir şekilde minimize edilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, temelinde tabii kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri temelinde kurulan bir yönetim modelidir.

 

Hangi Kuruluşlarda Uygulanabilir?

Proseslerinin, ürünlerinin ya da hizmet süreçlerinin çevreye olan etkisini minimize etmek isteyen tüm kuruluşlar bu standardı yönetim sistemlerine dahil edebilirler.

 

Kurumsal Faydaları Nelerdir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin;

·         Ulusal ve uluslararası kanuni mevzuatlara uyum ,

·         İzin ve yetki belgelerine sahip olmada kolaylık,

·         Ulusal ve uluslararası alanda saygınlık,

·         Çevre etkilerinden doğan maliyetlerde azalma,

·         Doğal kaynakların etkin kullanımını dolayıaıyla giderlerde azalma, verimlilik artışı,

·         Müşteriye, çevre yönetimi için bir soeumluluk alındığı güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveninde artış,

·         Mesuliyetle sonuçlanan olayları azalma,

·         Firma faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlilikte azalma,

·         Olası tehlike hallerinin belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalış,

·         İşyeri kalitesinin artması sebebiyle personelin moralinin artması ve işletmeye bağlılığın sadakatin artması,

·         Çalışanlara verilen eğitimler sonucunda çevre konusunda bilincinin artması.

gibi kurumsal faydaları mevcuttur.

 

   FER AKADEMİ Tecrübeli danıişman etkisiyle Belgelendirme çalışmaları öncesi ve sonrası rehberlik ve danışmanlık süreçlerinizi yönetmeye hazırdır.